First/Live

乞匐甥憂,緩好待/秤烏廬算徭^Circle of Girls' Game ̄

犢慘蔦
好待

FirstLive初府


 嗄老窃侏 僥坩禅握AVG
 強恬桟廠 Windows 95,98,2000
 窟沢晩 2000. 8. 4
 勺鯉 5,800
 嗄老嶄議麼叔槽直しおん頁匯倖峪峡起泣泣菰肺議峠群溺頃徨。埋隼慢議僻挫頁恬爆徽宸抜頁倖銭罌罌才涛嗔脅音岑祇議蜘畜。
 嗤匯爺咀葎菜鍋喬置載仞浜しおん侭恬議爆侭參しおん宴持自孀儖撹埀錬李嬬壓僥坩疾嶄鞠岬處竃  。
 祥宸劔しおん葎阻^鹿栽撹埀 ̄才^亅廁恬爆 ̄効菜鍋喬置、僥伏氏氏海屈竣銘勣、藻僥伏カイル マクティアナン、爺嘉菰肺社廖耳峠湊嚥式晒僥縮弗桟咄噐鉦宣僥坩疾匯倖埖坪蝕兵脱袖徽酔赤議扮寂。
 凪糞緩嗄老辛參傍頁匯鐙窮徨弌傍咀葎嗄老頼畠短嗤佃業議。峪勣螺宀僉協匯倖朕炎隼朔棒効广麿祥匯協辛參弖箔撹孔。芝广勣廨伉匯吭仇斤棋低侭弖箔議斤鷄穉仭烹


槽直しおん
9埖28晩爺較恙159cm 48kg O侏
 匯倖峪峡起泣泣菰肺議峠群溺頃徨。埋隼慢議僻挫頁恬爆甜隼岻和菜鍋喬置油欺しおん侭恬議爆侭參しおん宴持自孀儖撹埀錬李辛參壓僥坩疾嶄處竃。
 乞匐送初府
 兆険凪糞謬肱匯兆峪氏渤嬉恂並峪真匯紘濁匠音狛宸匆頁慢議辛握岻侃。

菜鍋喬置
1埖16晩表剪恙175cm62kgA侏
 恫壓しおん侯惣議廬丕伏。斤繁蓑業絶記中涙燕秤嗽間続徽凪糞頁掲械墾俤議遇拝音秒海効溺伏犂Α心需嗤樋宀瓜遁減扮宴氏竃返狆硲頁倖湖秤巌樋議繁。
 乞匐送初府
 戻軟喬置音誼音傍麿椎墾俤議燕秤vv糞壓頁湊゛゛辛握阻仝麿傍三扮融隼寂碕軟然栖的誼焚担匆傍音和肇阻゛

Kyle McTiernan
6埖11晩褒徨恙182cm68kgO侏
 喇哂忽栖議藻僥伏。來鯉蝕席梁悲音胎斤豊脅噴蛍犯秤。頁赤錦議賑荊崙夛宀。揖扮歌嚥老丞何才赤錦議試強噐猟晒疾扮亥處袋畜天。
 乞匐送初府
 乞匐斤Kyle酒岷頁匯需闡秤。┯靤橋壞眄狃襍胆富定頁畠涙丘森薦議卯音狛麿椎狛芸^藍徨 ̄議訟強嗤扮匆督挫丶議丶。

屈竣銘勣
11埖2晩爺乘恙176cm64kgAB侏
 旺直僥坩議僥伏氏氏海。絶床柿广遊辻賠漣心軟栖挫駘衄短嗤軍蔦徽凪糞斤噐効凪幻牌議購狼湖欺掲械庵蔦。浪散螺野忖嗄老。
 乞匐送初府
 灸侏議凛承槻伏丶。峪勣逸欺麿螺野忖嗄老宴氏載湖爾螺宀議仇圭寔頁辛握自阻

廖耳峠湊
8埖23晩沸徨恙161.5cm53.5kgB侏
 爺嘉菰肺社。屎泌翌燕侭需頁匯倖噴蛍頃徨賑議槻伏載否叟綴艶鼎才窟鏑浪鏑挨赤延晒載寄徽抜音氏版繁網凵。音浪散響慕。咀葎斤しおん匯需闡秤遇歌紗赤錦試強。
 乞匐送初府
 頁載辛握議宮宮侏叔弼。猥泥轡腑刃亀剃∽断匯協氏斤麿握音瞥返杏┗_珊載辛炉乞匐音頁ショタ狼侭參斤峠湊短湊侮咫鵝 

桟咄
2埖16晩邦匿恙183cm72kgO侏
 旺直僥坩議晒僥縮弗。頁匯倖寄除篇。岐遊岐辻議斤噐湖秤蒙艶岳緊埋隼嗤載謹溺來fans抜畠短賀状欺。
 乞匐送初府
 匯倖音俐鐙嫌議析弗。嬉亥軟栖夸載嗤侏割諾撹定繁議帆Γ‘淑唄遊岐辻議劔徨匆犁詠佝さ帖

互唱 & 菅雑右灸 & 嗄老好待